top of page

Hitta din terapeut

Kontaktuppgifter för tidsbokning finns på varje terapeuts presentation nedan

Terapihuset Stockholm sitter i fina lokaler i sekelskiftesstil på Markvardsgatan 5 i Vasastan. Här arbetar 12 erfarna och professionella Leg psykoterapeuter, Leg psykologer, KBT-terapeuter, familjebehandlare, psykosyntesterapeuter och parterapeuter. Vi har stor kunskap inom anknytningsteorin vilket är mottagningens hjärteämne. I vårt psykologiska arbete tillkommer olika spetskompetenser som behandling av ångest, stress, medberoende, trauma och ptsd. Vänligen kontakta terapeuterna direkt för mer information och tidsbokning. Varmt välkommen!

Screenshot_20230818-161841_Gallery (1)_e

Kristina Ennart

Leg psykoterapeut 

anknytning, affektfokuserad psykodynamisk terapi, KBT, integrativ psykoterapi

Skärmavbild 2023-07-06 kl_edited.jpg

David Andersson

KBT-terapeut (PDT) parterapeut/familjerådgivare
specialiserad inom relationsproblem, sexologi samt ungdomsterapi, ätstörningar, ångest & fobier

Skärmavbild 2023-10-10 kl. 22_edited.jpg

Anna Collert

KBT/ACT-terapeut

stress, utmattning, depression, ångest & låg självkänsla. Har även erfarenhet av PTSD-relaterad problematik. specialkomptens mot företag och näringsliv.

55829074_2789882881237409_41108275138511

Emelie Hasselhuhn - Grundare Terapihuset

Samtalsterapeut, Parterapeut integrativ psykoterapi

(PDT, ACT, Schematerapi) 
Specialiserad inom anknytning, självkänsla, relationsproblem & medberoendeproblematik

Dennis _edited_edited_edited_edited_edit

Dennis Magnusson

Leg psykoterapeut
specialiserad inom specifik ångest, fobi, generaliserad ångest GAD, PTSD behandling

image_edited_edited_edited_edited.jpg

Indra Stiller 

Leg psykolog, samtalsterapeut

(PDT & KBT) Specialiserad på stressrelaterad ohälsa, självkänsla, affekt och impulsreglering, relationsproblematik Samt tidiga emotionella trauman

320925875_1127233674646292_3462917390124

Magnus Ekstrand

KBT-terapeut
specialiserad inom beroende, medberoende, livskriser och depression

PKP02531-2-1_edited_edited_edited_edited

Sanna Jönsson Käll

ACT-terapeut, parterapeut, integrativ psykoterapi samt  mindfulness-lärare (MBSR), coach och ledarutvecklare.

275033494_1186693781866702_7570540640161

Line Aas

Leg psykoterapeut, KBT & Schematerapeut. barn och ungdomisterapi.  Specialiserad inom ångest, medberoende och livskriser 

Bertil Grandin bild_edited_edited_edited

Bertil Grandin

Leg psykolog, Leg psykoterapeut
lång erfarenhet av individuell, par samt familjeterapi. Handledning individuellt och i grupp.

13407184_145701205847210_280540661027401

Monika Johansson
(Tillfälligt tjänstledig)

KBT/ACT- terapeut, psykosyntes- samtalsterapeut, handledare. Parterapeut EFT, specialiserad inom anknytning

external-file_edited.jpg

Pauline Gröholt

Leg psykoterapeut, Klinisk familjeterapeut, sexualrådgivare, parterapeut, föreläsare & handledare. Specialiserad inom familje- och relationsterapi, våld i nära relationer och
traumabehandling för barn.

Emelie Hasselhuhn -
Grundare Terapihuset Stockholm

Samtalsterapeut psykosyntes (PDT), ACT-terapeut, parterapeut EFT/Imago,

anknytning, schematerapi - integrativ psykoterapi

55829074_2789882881237409_41108275138511

Mina specialområden är anknytning, känslomässig försummelse, utmattning, ångest, relationsproblem och medberoendeproblematik. Jag har stor kunskap om tidiga trauman av övergivenhet och känslomässig försummelse under uppväxtåren.

Medberoendeproblematik hindrar oss i våra vuxna liv på många olika sätt och skapar relationsproblematik, ångest, depression, utbrändhet och andra destruktiva mönster. Steg för steg vill jag hjälpa dig att bygga upp en trygg anknytning till dig själv, tillsammans med andra och en bättre självkänsla.

Mitt sätt att arbeta och metoder

Jag arbetar oftast med långtidsterapier från 6 mån upp till ca 2 år beroende på hur påverkad din anknytning är. Du har en återkommande tid per vecka/varannan vecka. Jag tar även emot klienter i korttidsterapi på ca 5-10 samtal med tillfällig problematik ibland beroende på tillgänglighet. Jag använder anknytningsteorin som grund i mitt terapeutiska arbete och schematerapi samt psykosyntes som mina byggstenar. Dessa metoder är effektiva för personlig utveckling och självförverkligande. I terapisamtalen ser vi på ditt liv och det som känns svårt här och nu och vi undersöker empatiska avbrott, sorger, trauman i din barndom, som kan ligga som hinder för din personliga utveckling idag. Vi går även igenom vad du behöver och saknar i livet för att det ska kännas meningsfullt. Du kommer att få göra ett anknytningstest (ASQ) för att se vilken anknytning du har. Trygg, ängslig, undvikande eller desorienterad. Jag tillämpar även andra skattningar och arbetsverktyg som hjälper dig på vägen. Relationen mellan klient och terapeut innehåller tillit, stabilitet, bekräftelse, acceptans, skydd och går ut på att skapa grunden till empati för dig själv och andra. Det bidrar till möjligheten att vägleda tankar, känslor och behov på ett sunt sätt med målfokusering och klarhet. Att förstå och identifiera din historia, frigör skuld och skam inom dig samt skapar mer plats för frihet och välbehag.

Mer om mig

Jag bor med min familj i Nacka. Jag är gift och mamma till två små pojkar. Jag har sedan tidigt i livet ett intresse för människans anatomi och psykologi och vill alltid lära mig mer. På fritiden är jag gärna i trädgården, gillar matlagning och inredning. Jag tycker även mycket om att skriva och skriver en bok just nu om anknytning och hur dess tidiga påverkan. Musik är viktig i min tillvaro. Jag är social som person och har många internationella vänner sen tidigare studier och arbete utomlands. Träningen är i perioder då jag tycker om att simma, meditera yoga, dans, badminton och tennis. 

 

Utbildning

- Samtalsterapeut, Grundläggande psykoterapiutbildning psykodynamisk terapi (PDT) 2012-2016 - Humanova 

- ACT-terapeut (acceptance commitment therapy) utbildning - Svenska institutet för psykoterapi, 2017

- Parterapeut EFT (emotionellt fokuserad terapi) Svenska institutet för psykoterapi, 2017

- Transaktionsanalys behandling, relationell psykoterapi 2017

- Par och relationsutbildning, Imago institutet (EMCC certifierad på senior practitioner nivå) 2018 

- Schematerapiutbildning - modul A,B,C, D Svenska institutet för psykoterapi 2019

Kostnad för behandling

samtalsterapi 60 min 1.100,00 Kr  

samtalsterapi 90 min 1.400,00 Kr  

parterapi 60 min 1.400,00 Kr

parterapi 90 min 1.600,00 Kr

samtalsterapi (digitalt), 60 min 1100,00 Kr 

Indra Stiller 

Leg. psykolog, samtalsterapeut, utbildningsledare och föreläsare
samt samtalscoach.

image_edited.jpg

 

 

VILKA SÖKER SIG TILL MIG?
I mitt arbete som psykolog möter jag ofta människor som upplever oro och
nedstämdhet, problem i skolan eller arbete, svårigheter med självkänslan, med
relationer samt i rollen som förälder. Unga och äldre människor som upplever en
obestämd känsla av att vara annorlunda eller av att något saknas, av att livet kunde
vara något mer. Gemensamt för dem är ofta en önskan att må bättre och känna en
större tillfredsställelse och ro vad gäller såväl sig själva, som med livet i stort.


MIN VÄRDEGRUND OCH MITT SÄTT ATT ARBETA

Min bild av människan och av vad det innebär att vara människa har sina rötter i den
humanistiskt-existentiella filosofin. Denna filosofiska inriktning fokuserar på frågor
som: Vad är viktigt i mitt liv för att jag ska känna mening och sammanhang? Vad
behöver jag förändra och lära mig att acceptera för att mitt liv ska bli begripligt?
Mitt huvudsakliga arbetsredskap är samtalsterapier, både för enskilda individer och
för grupper. I samtalen med mina klienter använder jag mig av olika perspektiv och
behandlingsmodeller som exempelvis KBT (Kognitiv beteendeterapi),
DBT (Dialektisk beteendeterapi), RO-DBT (Radikal Öppen Dialektisk
beteendeterapi), Affektfokuserad terapi och MBT (Mentaliseringsbaserad terapi).
Dessa arbetssätt utmärks samtliga av en stor tydlighet, öppenhet och trygghet
alltifrån den inledande problemanalysen, över formerna för samarbetet och
preciseringen av delmål, till formuleringen av slutmålet med samtalsbehandlingen.

Jag erbjuder även psykologutredningar och tester utifrån neuropsykiatriska
frågeställningar, en bredare allmänpsykiatrisk problematik eller med fokus på
personlighetsbedömningar.
Därutöver erbjuder jag uppdragsutbildningar och föreläsningar bland annat för skolor
och intresseorganisationer samt individuell psykologisk coaching med förhållningssätt
och tekniker grundade i KBT.
Precis som anledningen till varför mina klienter söker sig till mig varierar, så skiljer de
sig åt vad gäller ålder, sammanhang och önskemål. Avgörande för valet av
arbetsmetod är alltid klientens behov, förutsättningar och nuvarande situation.


VARFÖR SAMTALSTERAPI SOM BEHANDLINGSFORM FÖR HÄLSA OCH VÄLMÅENDE

Människor har idag kanske mer än någonsin behov av en ”frizon” där de får vara sig
själva och där deras livsberättelse blir mottagen. Klinisk erfarenhet liksom forskning
på området har visat att det för de allra flesta människor som söker professionell
hjälp är mycket viktigt att få uppleva att en annan människa helt och fullt lyssnar på
vad som är problematiskt i deras liv och visar förståelse, utan att moralisera eller på
annat sätt värdera det som kommer fram i berättelsen.
I samtalsarbetet med mina klienter lägger jag stor vikt vid att skapa en atmosfär och
en arbetsallians som bygger på förtroende, transparens, empati och engagemang.
Betydelsefullt för klientens måluppfyllelse och därmed för en framgångsrik
samtalsbehandling är även de nya redskap som klienten får tillgång till under terapin,
i form av nya kunskaper och tekniker, och vilka klienten lär sig tillämpa genom övning
och åter övning, både i och utanför terapirummet.
I praktiken liksom enligt forskningen på området kännetecknas slutligen en
framgångsrik samtalsbehandling, oberoende av terapimetod, av avgörande
förändringar i klientens bild av sig själv, av andra människor och av världen i stort.
Den ökande förmågan till öppenhet, flexibilitet och acceptans som klienten utvecklar
under terapiprocessen, tenderar att resultera i att dessa bilder mognar respektive blir
mer nyanserade och verklighetsförankrade. Denna positiva utveckling kommer
tydligast till uttryck i klientens upplevelse av ökad livskvalitet, handlingsfrihet och
delaktighet i tillvaron. Upplevelser, vilka i det verkliga livet är fundamentala för
människors psykiska liksom fysiska hälsa samt för människors förmåga till
välfungerande och berikande relationer.


LITE OM MIN UTBILDNING OCH BAKGRUND.
Utöver omfattande universitetsutbildningar så som huvudsakligen psykologutbildning,
forskar- och lärarutbildning i moderna språk (romanistik/franska och
germanistik/tyska) och i psykologi, fördjupade studier i filosofi, litteratur, sociologi och
idéhistoria samt därutöver i ett antal både kortare och längre fortbildningar på
avancerad nivå inom klinisk psykologi som bland annat personlighetsdiagnostik och
behandling, så har jag en bred och gedigen erfarenhet av kliniskt bedömnings-,
behandlings- och utredningsarbete från såväl privata mottagningar som från offentlig
vård i form av vuxen-, barn- och ungdoms- liksom beroendepsykiatrin samt därutöver
från skolhälsovård/elevhälsa och från privat psykologverksamhet som egen
psykologföretagare. Jag har likaså erfarenhet av att arbeta i storstäder som
Stockholm och i betydligt mindre orter i Sverige som i Kiruna och i Gällivare samt av
att arbeta på flera olika språk, utöver på svenska och engelska, på franska och tyska,
språk, vilka jag behärskar flytande i både tal och i skrift.

Jag tog min examen som psykolog år 2008 och valde därefter att arbeta inom
neuropsykiatri och beroendevård, då båda dessa områden alltid har intresserat mig.
Här har jag framför allt fängslats av hur vår hjärna styr vårt psykiska mående, vårt
fungerande och vår personlighet. Vidare har jag fascinerats av
å ena sidan vår hjärnas inverkan och å den andra av omvärldens och inlärningens
betydelse för vad som motiverar oss människor och härigenom styr våra vägval i
antingen övervägande positiv, eller negativ riktning, vilket, oavsett utfall, tenderar att
få konsekvenser för vår tilltro till oss själva, för våra möjligheter till att uppleva
gemenskap och närhet i relationer samt för våra framgångar i studier och i
yrkeskarriär. Min ambition som psykolog är att möta människor där de befinner sig för att härifrån
tillsammans kunna bygga det förtroende och den arbetsallians som erfordras för att
samtalsbehandlingen ska ge önskade resultat. Min roll i denna process är att dela
med mig av mina kunskaper och färdigheter samt förmedla hopp och stöd tills dess
att individen är redo att själv axla det ansvar och den frihet som tillfaller hen i
egenskap av människa. När så sker, har vår gemensamma resa nått sitt mål!

KONTAKTUPPGIFTER

e-post: indrastiller@gmail.com

mobil: +46(0)76-579 07 07

Bertil Grandin

Leg psykolog, Leg psykoterapeut

Bertil Grandin bild_edited_edited_edited

Mitt sätt att arbeta 

Generellt arbetar jag med att fördjupa förståelsen av individens styrkor, problemområden och livssammanhang. Bedömningen bygger på tre orienterande samtal:
1) Kartläggning av aktuell problematik och livssituation.
2) För att förstå nuet bättre gör vi en genomgång av din livshistoria.
3) Gemensam problemformulering och målsättning med förändringsarbetet.
Min erfarenhet säger att det behövs både egen insikt i problematiken men också tydliga metoder i förändringsarbetet.

Generellt vill jag arbeta i tätare kontakt i början av en behandling och glesa ut kontakten när mål och mening är identifierade. En terapi kan variera allt ifrån enstaka konsultationer, där samtalet blir en katalysator som startar ett eget förändringsarbete till längre samtalsserier – allt är beroende på problematik, personlighet, motivation och mottaglighet i förändringsarbetet.

 I över 30år har jag arbetat som psykolog och psykoterapeut med individer, par, familjer, grupper och organisationer. Numer arbetar jag främst med individualterapi, parterapi och handledning.De sista 5 åren har jag fördjupat mig i högkänslighet (HSP)  Highly Sensitive Person och jobbar både individuellt och med par där den ena är högkänslig. Vad händer i parrelationen när ena parten är högkänslig? En annan typ av par som jag träffar ofta är där någon part befinner sig i gränslandet mot högfungerande autism och där det uppstår svårigheter i parrelationen.

 

Terapi med par
Förälskelse och kärlek – förälskelsen är ett tillstånd där man kan vara helt invaderad av känslor gällande den andre, verklighetsuppfattningen är satt på paus, idealiseringen av den andre dominerar. Successivt, eller plötsligt sker ett uppvaknande och verkligheten gör entré. Nu börjar arbetet med det vi kallar kärlek, att se den andre med både styrkor och svagheter – en arbetsallians “ i nöd och lust” som kräver medvetenhet och ständigt underhåll – eller så skiljer vi oss.

Vilhelm Moberg har formulerat tankar kring detta ämne när han skrev i sina memoarer ”Din stund på jorden”:
”Ett giltigt skäl till skilsmässa är att man vill leva olika liv”.

Metoderna att arbeta med parrelationen varierar beroende på mål och mening. Ibland träffar jag individerna i paret enskilt först för att öka friheten att uttrycka sig kring de egna behoven i parrelationen. Det skapar ett bra underlag i det fortsatta arbetet i parterapin. 

Utbildning och bakgrund

Jag började som psykolog på BUP i Visby 1990. Vidare studier på Ericastiftelsen, specialistutbildning i diagnostik (1,5år) och sen vidare på deras utbildning till psykoterapeut (3år).

Jag har jobbat med människor i alla åldrar, från spädbarn till äldre. Jag har lång och bred erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag har också erfarenhet av grupphandledning inom många områden bla sjukvården (cancervård) och polisen.

Jag började att bygga erfarenheter inom BUP (Barn och ungdomspsykiatrin), träffade många barn och föräldrar med problem inom det neurobiologiska området (funktionsvariationer), t.ex. inom autismspektrat. Har fortsatt fördjupa mig inom området. Jag har träffat många män och kvinnor, med särbegåvning och vissa svårigheter i den sociala interaktionen. I rätt sammanhang är dessa personer en fantastisk tillgång, där de blir accepterade, respekterade och får arbeta på sina villkor. I miljöer som har låg acceptans för individens unika personlighet där man vill tvinga fram anpassning till ”normalitet”, kan resultatet bli mycket kostsamt i form av psykiskt lidande, ekonomiska konsekvenser för både individ, företag och samhälle.

Lite mer om mig själv

Jag bor på Gotland med arbetar i Stockholm på mottagningen på Markvardsgatan varannan vecka, är + 60 år, har två vuxna barn, en son och en dotter, är skild från barnens mor.

Jag är uppvuxen i arbetarstaden Västerås. Idrottskille under uppväxten, utbildade mig till tekniker men ändrade bana och utbildade mig till psykolog.

Tog examen 1990 i Umeå. Att skapa och arbeta med händerna i olika material, har alltid varit en åder inom mig. Sedan 20 år tillbaka arbetar jag med konst – jag gör båtskulpturer “ Boats from Boats” Tycker mycket om naturen, är fascinerad av allt som omger oss – allt liv som finns runt oss. Har rest en del under senare år, nyfiken på andra kulturer, hur människor lever i olika livssammanhang.

Kostnad för behandling:
Individuell terapi: 1 500 kr/60 min
Parterapi: 1 600 kr/60 min

Kontaktuppgifter

epost: bgpsykologi@gmail.com

telefon: 0702 819 407

Monika Johansson
(tillfälligt tjänstledig)

KBT/ACT- terapeut, samtalsterapeut psykosyntes (PDT), handledare.

Parterapeut i EFT.

13407184_145701205847210_280540661027401511_n.jpg

Mitt sätt att arbeta

Jag genomför en strukturerad och målinriktad kognitiv beteendeterapeutisk behandling för enskilda personer och par med ett psykosyntesterapeutisk förhållningsätt. Jag behandlar alla typer av relationsproblem, personer med låg självkänsla, depression, oro och ångest, personer med fobier, människor i någon form av kris, stress, separationsångest, sömnproblem, utmattningssymptom och medberoende. Alltid med hög tillgänglighet och personligt engagemang. I mitt terapeutiska arbete utgår jag ifrån anknytningsteorin, för att genom den kunna skapa en nödvändig förståelse och acceptans av oss själva och våra beteenden. Vår inlärda relationsmodell kommer genom livet att styra vad vi känner, tänker och gör och hur vi relaterar till andra. Först när vi förstår på vilket sätt den styr oss, d v s vilka mönster vi lätt fastnar i, kan vi tillsammans sätta upp nya mål för dig och påbörja ett förändringsarbete. Meningen med terapin är att lägga grunden till att du ska kunna leva ett känslomässigt väl fungerande liv.

 

Utbildning

- EFT parterapi -utbildning vid Parterapiiinstitutet i Lund
– Handledar-, och lärarutbildning vid HumanNova
– Acceptance and Commitment Therapy (ACT) –utbildning vid Centrum för Psykoterapi i Stockholm
– Kognitiv psykoterapi (KBT)–utbildning vid Centrum för Psykoterapi i Stockholm
– Samtalsterapeut psykosyntes (PDT) –utbildning vid HumaNova
– Filosofi kandidatexamen vid Stockholms Universitet
– Ekonomi Magisterexamen vid Stockholms Universitet

Bakgrund 

Efter mina långa studier vid Stockholms Universitet och sju år i arbetslivet började jag på Humanova där jag utbildade mig i psykosyntesteori i 4,5 år, till samtalsterapeut och också till handledare. Jag vet ännu idag ingen psykologisk skola som har bättre tekniker för att frigöra känslor hos människor. Psykosyntes är en terapeutisk ram för hantering av psykiska utmaningar med avsikt att möjliggöra ett mänskligt växande. Det kan man förklara som att det finns en naturlig strävan mot helhet, ”en livshållning” i form av syntes inom individen, samhället och världen. Ett förhållningssätt till personlig utveckling och självmedkänsla, som också rör människans existens och utgår från den enskilda människans situation. En psykosyntesterapeutisk relation kan utmärkas av stabilitet, skydd, tillit, intimitet, kärlek, tillhörighet och skapa grunden till en självmedkänsla hos klienten via dessa erfarenheter. Det bidrar till att klienten lär sig hur man vägleder sina känslor och behov på ett ändamålsenligt sätt som en sund vuxen. En psykosyntesterapeutisk relation syftar till att tillgodose eftersatta behov och samtidigt utgöra en ändamålsenlig modell som klienten tar med sig för att utveckla sin vuxna sida till självmedkänsla. När jag startade min KBT-utbildning vid Centrum för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm påbörjade jag mitt fördjupningsarbete i anknytning- och relationsproblem. Mitt examensarbete som genomfördes med en kvantitativ metod handlade om våld i nära relationer samt hur empatiska avbrott tidigt i barndomen påverkar oss som människor i vuxen ålder och hur vi fungerar i våra nära relationer samt hur man kan identifiera kritiska ursprung och länka dåtid med nutid.

 

Kostnad för behandling
I
ndividuella samtal: 1 250 kr/50 min
Parsamtal: 1 700 kr/90 min

 

Kontaktuppgifter

telefon: 0767 994 018

e-post: monika.z.johansson@outlook.com

David Andersson

Parterapeut, familjerådgivare samt
PDT och KBT - tetrapeut 

Skärmavbild 2023-07-06 kl. 09.42_edited.

Mitt sätt att arbeta

Jag är socionom och har läst en  grundläggandepsykoterapiutbildning inom KBT och psykodynamisk terapi.
Jag har även läst sexologi samt olika kortare utbildningar inom familjeterapi.
I arbetet med enskilda terapier arbetar jag allt som oftast integrativt och använder olika metoder utifrån vad som passar dina behov. Vid exempelvis fobier jobbar jag mer med KBT och olika exponerings övningar. Vid relationsproblematik jobbar jag ofta med anknytning i fokus eller med psykodynamiskt fokus. Vid ångest eller depression kan olika metoder användas. I arbetet med par eller familjer arbetar jag till en början med att skapa allians med alla inblandade och vill ha fokus på att alla parter ska känna sig hörda och tar emot den andres berättelse med nyfikenhet och empati. Vi lägger sen upp en behandlingsplan med fokusområden att arbeta vidare med för att sedan anpassa behandlingen utifrån vad som passar. 
Metoder som jag arbetar med par och familjer är anknytningsterapi, EFT och KBT. 

 

Erfarenhet

De sista åren har jag i huvudsak jobbat med enskilda kontakter med ungdomar på ungdomsmottagning samt som parterapeut. Som parterapeut arbetade jag först som anställd i ett privat företag 2020-2022 och nu sedan 2022 i det egna företaget Andersson terapi & familjerådgivning AB. Företaget hyr in sig i Terapihusets lokal samt mottagning I Arninge, Täby. Jag har mellan åren 2020-2022 arbetat på ungdomsmottagning som kurator och arbetat med ungdomar i åldrarna 13-23 inom problemområden som exempelvis depression, ångest, sömnbesvär relationsbesvär, familjeproblem, fobier, ätstörning samt stödsamtal kring könsdysfori. I arbetet på ungdomsmottagning har jag även arbetat med sexologiska problem såsom lustproblematik, erektionssvikt samt smärta vid samlag. Innan jag började arbeta med parterapi och som kurator på ungdomsmottagning så arbetade jag 10 år som familjebehandlare/familjeterapeut inom olika kommuner.

 

Utbildning

- 2008, Socionomutbidningen
- 2014, Komet handledare, certifierad i att hålla KOMET-föräldrautbildningar
- 2014, MI-motivational intewieving,

- 2020, grundläggande psykoterapi utbildning(steg1) inom KBT och psykodynamisk inriktning
- 2022, Metodkurs i klinisk sexologi
- 2023, EFT för par, grundkurs i affektfokuseradterapi för par

 

Kostnat för behandling

Individuell terapi,

45min: 1150:-
Parterapi/familjerådgivning,

60 min: 1150:-
Parterapi/familjerådgivning,

90 min: 1700:-
Familjeterapi,

60 min: 1150:-
Familjeterapi,

90 min: 1700:-
 

Parterapi / familjerådgivning för reducerat pris

parterapi/familjerådgivning 

90 min: 250-400 :-

Andersson terapi och familjerådgivning  har upphandlande avtal med 5 olika kommuner och kan erbjuda fem samtal till reducerat pris. Dessa komuner inkluderar Vallentuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Järfälla och Danderyd. Mer information finns på hemsidan

Kontaktuppgifter

Varmt välkommen att kontakta mig för mer information och bokning av tid.
Hemsida: https://anderssonsamtalsterapi.se/
Boka.vasastaden@anderssonsamtalsterapi.se Tel: 0702110353

Pauline Gröholt

Leg psykoterapeut, familjeterapeut, sexualrådgivare, parterapeut

external-file_edited.jpg

Min grundsyn
I mitt möte med människor utgår jag ifrån personens eller familjens livssituation. Tillsammans gör vi ett förändringsarbete där målet är att ge verktyg som leder till förändring i individen eller familjens situation. I arbetet som parterapeut arbetar jag utifrån ett lösningsfokuserat perspektiv med en helhetssyn kring parrelationen och familjesituationen. Fokus blir att se på hur individerna påverkar varandra och vilka
underliggande faktorer som påverkar relationen. Här blir målet att hitta vägar att se och möta varandra i relationen och få parrelationen att fungera i vardagen och familjesituationen.

 

Utbildning, bakgrund och arbetssätt
Jag är socionom i grunden och har master i familjeterapi vid högskolan i Oslo med inriktning på relationell- och systemisk terapi med utgångspunkt i psykodynamiskt terapi (PDT). Jag har lång erfarenhet av familjebehandling med barn och ungdomar med olika former av beteendeproblematik. Jag arbetar med stöd och vägledning för nyblivna föräldrar, anknytningsmönster, utåtagerande beteende, tvångsbeteende, självskadebeteende, relationell problematik, psykisk ohälsa, ätstörning, sexuella övergrepp och våld.

När jag arbetar med en familj kring ett barn eller en ungdom arbetar jag gärna med hela nätverket för att få till en förändring i familjens livssituation. Jag har bland annat arbetat med familjer på BUP, ungdomsinstitutioner och inom socialtjänstens öppenvården samt på privata mottagningar. Jag är även utbildad parterapeut med vidareutbildning till klinisk sexualrådgivare och har bred och lång erfarenhet av familjerådgivning och parterapi. Jag tror på att vårda relationer för att de ska hålla på lång sikt. Arbetar därför både förebyggande men också med krishantering när relationen stött på kriser i livet. Om relationen inte går att reparera arbetar vi på att få till ett bra avslut för alla berörda individer. I mitt arbete som terapeut är jag van att samtala och reflektera kring livsåskådningsfrågor och existentiella
tankar och frågor med klienter.

 

Lite om mig själv
Jag är gift och har fem vuxna barn. Har bott och arbetat i Norge i 14 år och arbetade där även som
familjehem med förstärkta behandlingsinsatser. Utöver arbetet med Andersson terapi & familjerådgivning erbjuder jag enskilda samtal samt behandling för vuxna och barn som utsatts för våld i nära relationer. Jag tar även uppdrag som handledare till
familjehem/jourhem och föreläser inom olika teman rörande barn, familjer och relationer. Jag erbjuder samtal på plats i Arninge, Täby och i Terapihuset, Markvardsgatan 5 Stockholm, men även digitalt vid behov.

 

Kontaktuppgifter
Varmt välkomna för mer information och bokning av tid.

Hemsida LivsOmsorg Sverige AB
Parterapi / familjerådgivning till reducerat pris
Parterapi/familjerådgivning via en avtalskommun
90 min: 250-400 :-
LivsOmsorg Sverige har upphandlingsavtal via Andersson terapi och familjerådgivning med Stockholms
stads 13 stadsdelar samt Täby, Vallentuna, Sollentuna, Upplands- Väsby, Järfälla och Danderyd kommun
och kan erbjuda fem samtal till reducerat pris. Om ni bor i någon av dessa kommuner kan ni själva boka
familjerådgivning via Boka direkt på hemsidan.

Andersson terapi HYPERLINK

"https://www.bokadirekt.se/places/andersson-terapi-familjeradgivning-vasastaden-54902"

familjerådgivning - Vasastaden, Stockholm (bokadirekt.se)


Kostnader för övrig behandling
Individuell terapi,
45 min: 1150:-
Parterapi/familjerådgivning,
60 min: 1150:-
Parterapi/familjerådgivning,
90 min: 1700:-
Familjeterapi,
60 min: 1150:-
Familjeterapi,
90 min: 1700:-

Kristina Ennart

Leg psykoterapeut, anknytning, affektfokuserad psykodynamisk terapi (PDI), KBT, integrativ psykoterapi

Screenshot_20230818-161841_Gallery (1)_e

I mitt arbete med psykoterapier är jag relationellt inriktad och har affekter och anknytning i fokus. Vanliga problem som jag möter är ångest, fobier, nedstämdhet, depression, självanklagande, problem med självhävdelse/gränssättning, relationella problem, sorg, livskris och beroende/medberoende. Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut och har många års erfarenhet av psykosocialt arbete
med människor i olika åldrar. Jag arbetar mest utifrån affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) men även med Kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT). Jag tar emot ungdomar, vuxna och äldre för psykoterapier och
tillsammans undersöker vi fokus och möjligt mål med terapin. Sessionerna sker i regel på plats eller digitalt vid behov.

Mitt sätt att arbeta
Ofta reagerar vi på situationer och på andra personer utifrån våra tidigare upplevelser, både medvetet och omedvetet. Min erfarenhet är att när både terapeut och klient engagerar sig i det psykoterapeutiska arbetet går det att på ett tryggt sätt komma till en förändring. Ett medkännande och tillitsfullt arbete möjliggör att närma sig och undersöka svåra, ofta dolda känslor samt tankar hos klienten. Jag hjälper till att medvetandegöra problematiska livsmönster och öka toleransen för upplevelse av olika känslor. Detta leder ofta till en större närvaro i nuet, att få tillgång till egna resurser och att kunna uppleva en stärkt självkänsla vilket ger bättre möjlighet att vara sig själv med andra människor samt att vara nära i relation.

Erfarenhet

Jag har lång erfarenhet av arbete med människor i varierande åldrar, inom olika yrkeskategorier gällande stöd, vägledning eller psykoterapeutisk behandling. Min erfarenhet ligger inom sluten geriatrisk och palliativ vård, inom primärvården samt egen praktik med psykoterapeutisk verksamhet.

Mer om mig
Jag lever med min man och vi har tre vuxna barn varav den äldsta har en funktionsvaritation. Jag har alltid intresserat mig för människor, deras tankar, känslor, deras synvinkel. Jag är engagerad och inlyssnande i mötet med människor och glad över att jag bytte från att utveckla dataprogram till att hjälpa människor i deras egen personliga utveckling. Jag är även tacksam över de lärdomar och
erfarenhet som det tidiga yrkesvalet gav och vad det innebär att göra om ett val i livet. Jag tycker om att jobba med händerna i olika typer av hantverk, umgås med familj och vänner, vara ute i naturen, gå på konserter, teatrar och så tycker jag mycket om hundar.

Utbildning
-Psykoterapeutprogrammet med integrativ profil i affektfokuserad psykodynamisk terapi (AFT) och
kognitiv beteendeinriktad terapi (KBT). SAPU, Stockholm: legitimerad psykoterapeut

-Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod - kognitiv beteendeinritad terapi (KBT) samt
psykodynamisk terapi (PDT). Karolinska Institutet Stockholm: samtalsterapeut
-Socionomutbildning Ersta Sköndal Högskola, Stockholm: socionom

-Grundkurs emotionellt fokuserad parterapi (EFT), Stockholm EFT Center
-Att möta och arbeta med sorg, avancerad nivå 7,5 poäng, Karolinska Institutet, Stockholm
-CFT 1 Introduktionskurs i Compassionfokuserad terapi (CFT), Compassionfocus Sweden AB
-STEP-UP utbildning som ger stöd i arbetet med psykisk ohälsa på vårdcentralen, Region Stockholm

-IT utbildning, Umeå Universitet, Umeå: programmerare/systemerare

 

Kostnad för behandling
Individuell terapi: 1100 kr/50 min
För närvarande tar jag endast emot enskilda klienter

Kontaktuppgifter
E-post: kristina.ennart@gmail.com

Telefon: 0708 670 330

Dennis Magnusson

Leg psykoterapeut

Skärmavbild 2022-05-07 kl. 19.39.50.png

Jag är legitimerad Psykoterapeut med grundutbildning som socionom. Har tidigare arbetat flera år inom specialistpsykiatri och behandlingsarbete individuellt men även med familjer. För närvarande arbetar jag parallellt med mitt företag och egen mottagning även deltid på Vårdcentral i Landstinget Sörmland. Jag har mött och behandlat människor i alla åldrar och problematik som till exempel depressiva- eller ångestproblem, relationsproblem, trauma, tvång, anpassningar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med mera.

 

För din trygghet: 

  • Jag håller mig uppdaterad på aktuell forskning och litteratur.​

  • Arbetet utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa en kvalitativ vård och behandling. 

  • Som terapeut har jag tystnadsplikt.​

  • I övrigt är jag medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).

 

Kontaktuppgifter

mail: dmagnussonterapi@gmail.com

mobil: 070-3449433

hemsida: www.dmterapi.se

Anna Collert

KBT/ACT- terapeut 

Skärmavbild 2023-10-10 kl. 22_edited.jpg

Mitt sätt att arbeta

I min terapi arbetar jag utifrån ett KBT-perspektiv med fokus på Anknytningsteorin och anknytningsmönster: Min handledare är Egil Linge.

Jag behandlar bland annat problematik som stress, depression, ångest och låg självkänsla. Har även erfarenhet av PTSD-relaterad problematik samt våld i nära relationer. Eftersom jag har mycket erfarenhet sedan tidigare av personalarbete i chefsfrågor, företagsutveckling och personalfrågor arbetar jag även med arbetslivsrelaterad problematik där bristande tillit mellan chefer och medarbetare, kommunikationssvårigheter och mobbing förekommer.


Utbildning

Har de 7 senaste åren arbetat aktivt med personal- och ledarskapsfrågor och coachat individer i eget bolag. Arbetar sedan två år tillbaka även som rådgivare och coach för personal inom vården. Mina studier i psykologi och mitt stora intresse för Anknytningsteorin är grunden till att jag vidareutbildat mig inom KBT 2018. Är färdig med KBT Psykoterapi steg 1 och syftar att gå steg 2 när jag har praktiserat i två år. Är licensierad i personlighetstest People Tools samt i beteendeanalysverktyget Extended DISC. I botten är jag Personalvetare med utökade studier inom psykologi och Genusvetenskap.

- Filosofi Kandidat, Personalvetare med utökade kunskaper inom psykologi (4 terminer)

- Genusvetenskap (1 termin). Stockholm Universitet.

- Diplomerad Coach. ICF-certifierad utbildning via Leapfrog AB

- Kognitiv psykoterapi steg 1. Centrum för Psykoterapi i Stockholm

- Acceptance and Commitment Therapy (ACT) – Centrum för Psykoterapi I Stockholm


Bakgrund

Jag vidareutvecklar mig kontinuerligt genom kurser och böcker, företrädesvis inom psykologi och hälsorelaterad litteratur. Är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT) som ger kurser och tillgång till forskning. Söker gärna nya vägar inom litteraturen för att uppnå större helhet och perspektiv. När jag inte arbetar spenderar jag mycket tid med min familj och med vårt gemensamma musicerande. Jag har sedan tidigare en utbildning vid Göteborgs Musikskola i Rytmik IE och komposition och skriver egen musik om jag har tid över.

Har 20 års lång erfarenhet av tekniker inom medveten närvaro, yoga och meditation som jag använder mig av dagligen. Min erfarenhet är att medveten närvaro hjälper oss att fatta goda beslut i vardagen men även har förmåga att ge oss den kraft och omsorg till oss själva, som vi behöver i varje given situation.

Kostnad för behandling 

Individuell terapi: 1000 kr/60 min
För närvarande tar jag endast emot enskilda klienter

Magnus Ekstrand

KBT-terapeut, beroende/medberoende terapeut

Foto_edited.jpg

Mitt sätt att arbeta

Vi börjar med att försöka begripliggöra hur svårigheterna ser ut och hur de har
uppkommit. Efter att ha formulerat en målsättning med terapin börjar det
gemensamma arbetet med att identifiera hur tankar, känslor och beteenden hänger ihop och hur de påverkar varandra. Ofta handlar det om tankemönster som får negativa konsekvenser.
Fokus ligger mycket på här och nu men vi utforskar även kopplingar tillbaka i tiden.
Hemuppgifter ingår ibland. Genom mer kunskap om dig själv och genom övning kan du bryta negativa mönster och förändra din livssituation. En terapi brukar omfatta ca 10 till 15 samtal
men kan vara både kortare och längre. 
Kognitiv beteendeterapi, KBT, är en terapimetod som bygger på vetenskaplig forskning och som till stor del är evidensbaserad. KBT fungerar inom flera områden. Det kan handla om
depression, nedstämdhet, livskriser, olika former av ångestproblematik, beroendeproblematik,
oro, svårigheter i relationer hemma eller på jobbet.

Bakgrund och utbildning

Jag är utbildad KBT-terapeut, Case Manager och Socialpedagog. Som KBT-terapeut har jag regelbunden handledning och mitt arbete utgår ifrån Socialstyrelsens riktlinjer för att säkerställa kvalitativ vård och behandling. Jag är även medlem i svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT).
Jag har flera års erfarenhet av psykosocialt arbete med barn, unga och vuxna, både enskilt och
i grupp. Jag har även erfarenhet av att jobba i både offentlig och privat sektor.

Kostnad för behandling

Individualterapi: 1100kr/50 min
Par-terapi: 1300kr/60 min

Välkommen att kontakta mig för mer
information och tidsbokning här 

Telefon: 070-349 79 55

Line Aas

Samtalsterapeut, KBT-terapeut, Leg psykoterapeut 

275033494_1186693781866702_7570540640161454525_n_edited_edited_edited.jpg

Mitt sätt att arbeta

De behandlingsområden som jag har specifik kunskap att arbeta inom är:

- självskadebeteende
- förlust/separation/kris
- låg självkänsla
- social fobi/social ångest
- panikångest
- relationsproblem
- parterapi

Bakgrund och utbildning

2003 tog jag min magisterexamen vid Stockholms Universitet. Jag är beteendevetare. I januari 2019 vart jag
diplomerad i grundläggande psykoterapi, KBT Steg 1. Jag är bland annat utbildad i KBT, PTSD, ACT, MI, CRA, Mindfullness och konflikthantering. Jag har gått en stag 2 utbildning till Legitimerad psykoterapeut på Svenska institutet för psykoterapi.

 

Om mig

Jag och är ursprungligen från Norge men har bott i Stockholm i över 30 år. Jag är engagerad, reflekterande, lojal och mycket lösningsfokuserad som person. Jag har alltid haft ett genuint intresse för människor. Jag började som vårdbiträde på 90-talet och utifrån det utvecklades mitt behov och karriär att arbeta med människor men på ett sätt där jag fick möjlighet att kunna påverka i en högre grad. Jag har en längre erfarenhet av chefsbefattning på olika nivåer och med olika grad av ansvar. Alla roller och funktioner har varit mycket spännande och givande. Varje arbete har gett mig lärdomar som jag burit med mig vidare i mitt ledarskap. För mig är det också viktigt att ha ett arbete där jag kan utvecklas och stimuleras på ett personligt plan. Jag bestämde mig därför att avsluta mitt arbete som chef och ingå studier och att starta eget företag som terapeut. 

 

Mer om mig

Jag lever i en relation och har två vuxna barn. På fritiden umgås vi med kompisar, promenerar gärna i skogen, tränar på gym samt njuter av god mat och dryck.

 

Kontaktuppgifter

epost: linevaas@icloud.com

Telefon: 0736-187 542

Sanna Jönsson Käll

ACT-terapeut, par-terapeut , mindfulness-lärare (MBSR), coach och ledarutvecklare.

PKP02531-2-1.jpg

Mitt sätt att arbeta
Var och en är vi på vår egen livsresa. Min intention är att möta dig där du befinner dig just nu med dina behov.

Jag hjälper dig att hitta din riktning och att undersöka och förhålla dig till det som hindrar dig att leva ett meningsfullt och innehållsrikt liv.  Du kan träffa mig när du fastnat i ett mönster, är utmattad, upplever hinder, sorg eller förlust eller behöver finna vägen framåt under en kritisk period i livet. När du helt enkelt söker förändring i tillvaron. 

Jag tar emot dig som individ eller er som par eller i andra relationer (förälder-barn, syskon, mfl).  

Jag arbetar med beteendeförändringar med utgångspunkt från ACT (Acceptance Commitment Therapy), självmedkänsla (CFT), psykodynamisk terapi (PDT) och mindfulness. Jag tror att den mest effektiva förändringen kommer från egna, medvetna val.

Mitt mål är att skapa en trygg plats där vi med tillit och nyfikenhet öppnar stängda dörrar i din takt, sätter ord på känslor och där du förhoppningsvis får syn på nya sätt att ta dig an tillvaron. Syftet är att du ska känna mening och hitta sätt att göra det som känns viktigt för dig. Arbetssätten varierar mellan samtal, övningar och lärande. Genom att bättre förstå hur vår hjärna fungerar och reagerar kan vi bli mer medvetna om vad vi själva gör och kan göra annorlunda framåt. Under vårt första möte ber jag dig berätta vad som fört dig till mig och vad du hoppas få ut av våra möten. Det blir ett ömsesidigt utforskande av vad du önskar förändra. Jag ställer frågor och tillsammans kartlägger vi var du är just nu, och vad önskar ha mer av i ditt liv. Dina behov är i fokus och det är först efter att vi har träffats som du bestämmer dig för om jag är rätt samtalspartner för dig. Du kan även komma till mig för att enbart lära dig att utöva mindfulness och meditation.

Då skräddarsydd vi ett program som passar dig.


Utbildning

Grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning ACT - Huma Nova

- Advanced teacher training MBSR (mindfulness based stress reduction) - Center for Mindfulness Sweden

- CFT – compassion focused therapy, clinics med Paul Gilbert och Russel Kolts

- Diplomerad Mindfulness-intruktör – Sverigehälsan

- Diplomerad samtalscoach i psykosyntes Huma Nova

- Certifierad gruppledare i ACT- Fredrik Livheim (Forum KI)

- Filosofie kandidatexamen – JMK, Stockholms Universitet

Bakgrund
Jag har arbetat med individer och grupper, hållit workshops, föreläst och skrivit i mer än 25 år, och hjälpt många människor till insikt och utveckling. Jag har varit verksam i näringslivet, där jag arbetat med bland annat ledarskapsutveckling, självledarskap, kommunikation och krishantering, efter att från början ha utbildat mig till journalist. Det personliga mötet och kommunikation mellan människor är det jag brinner för. Med mina erfarenheter, utbildning och många års träning i att hjälpa individer att utvecklas, är jag en trygg medresenär på din väg framåt. Min drivkraft är nyfikenhet och ett genuint intresse för människors personliga utveckling och välmående. Jag har ett starkt engagemang i att förebygga psykisk ohälsa, särskilt hos ungdomar. Därför är jag också volontär på 1825 –Terapicenter för unga vuxna i Stockholm.


Kostnad för behandling:
Individuella samtal: 1 200 kr/55 min
Par-samtal: 1 500 kr/55 min. 2100/90 min

 

Om du inte har möjlighet att ta dig till mottagningen i Stockholm kan du boka digitalt möte med mig.

 

Kontaktuppgifter:
sanna.kall@truedirection.se

Telefon: 070 680 0507

Skärmavbild 2021-10-10 kl. 12.32.36.png

Kontakta Terapihuset Stockholm

Vi tar emot besök på mottagning i Vasastan
Kontakta gärna oss vid frågor och funderingar.

Varmt välkommen!

Adress: Markvardsgatan 5, 113 53 Stockholm

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook

Tack för att du kontaktar oss

bottom of page